Klankbordgroep Centrum Bilthoven opgeheven


Na 10 jaar beëindigt de klankbordgroep haar activiteiten.

Klankbordgroep Centrum Bilthoven voor de laatste keer bijeen
V.l.n.r.: Coen Jager, Jaap van Trigt, Ella Prins, wethouder Hans Mieras, Jos Heuer, Wilma Dijkstra en Ellen Thier

Met het uitbrengen van een advies over de herinrichting van het Vinkenplein en over een pakket aan afspraken om de parkeersituatie in het centrum beheersbaar te krijgen, beëindigt de Klankbordgroep Centrum Bilthoven haar langjarige en intensieve betrokkenheid bij de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven.
Vanaf oktober 2007 heeft de Klankbordgroep in 11 adviezen aan het College van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. Geheel op eigen kracht en met pro-actieve inbreng hebben de leden van de Klankbordgroep in grote gezamenlijkheid bijgedragen aan de plannen, de besluitvorming en het uitvoeringsproces voor een nieuw dorpscentrum. Bezegeld door een besluit van B&W had de Klankbordgroep de status van formele gesprekspartner van de gemeente, waaronder gevraagd en ongevraagd aan het College van B&W advies kon worden uitgebracht, het College daar schriftelijk op reageerde en bij besluitvorming aangaf op welke wijze de adviezen daarbij een rol hadden gespeeld.

Aan deze werkwijze is een einde gekomen omdat  de ondernemers ervoor hebben gekozen hun belangen niet meer in klankbordgroepverband te behartigen. De uitwerking van de huidige en toekomstige parkeersituatie wensen zij op andere wijze verder op te pakken. De overige participanten in de klankbordgroep willen in overleg met de gemeente bezien op welke wijze zij hun inbreng in de laatste fasen van de uitwerking van de centrumplannen gestalte kunnen geven.

Achtergrond

Bij het uitbrengen in het najaar van 2007 van een unaniem advies door genoemde groepen uit de Bilthovense gemeenschap over het principe-concept van de spoorwegkruisingen in de Soestdijkseweg, werd de gemeente voorgesteld de ontstane gezamenlijkheid te continueren en te laten fungeren als georganiseerd inspraakplatform. Tevens werd voorgesteld een masterplan op te stellen voor het gehele centrumgebied en dat door de Gemeenteraad te laten vaststellen als ruimtelijk èn politiek kader voor alle toekomstige plannen voor het centrum. Beide voorstellen zijn door de gemeente overgenomen en dat was de start voor een gecoördineerde en intensieve inbreng vanuit de burgers, veelal in een zeer vroeg stadium van de planvorming en in nauwe samenspraak met de experts van gemeente en externe bureaus.

Adviezen in de afgelopen 10 jaar

Sindsdien zijn adviezen uitgebracht over:

 • Het masterplan voor het centrum (december 2008)
 • Het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied en de beeldkwaliteitseisen voor De Kwinkelier (december 2009)
 • De stedenbouwkundige plannen voor het Stationsgebied, het Emmaplein en het Vinkenplein met omgeving (januari 2010)
 • Het bestemmingsplan voor het Emmaplein-Vinkenplein (januari 2011)
 • Het eventuele behoud van de stationschefwoning (februari 2012)
 • De herinrichting van de openbare ruimte van de Julianalaan, Melchiorlaan, Nachtegaallaan en Emmaplein (maart 2012)
 • De fietsonveilige situaties op de rotonde in de Soestdijkseweg-Noord nabij het station en de Jan Steenlaan (januari 2014)
 • De structuurschets Centrum Oost voor het gebied rondom De Kwinkelier, een eigen initiatief van de Klankbordgroep met inbreng van expertises uit de lokale gemeenschap (juli 2015)
 • De herinrichting van het Vinkenplein en het vastgoed aan het Vinkenplein (juni 2017)
 • Een pakket aan parkeerafspraken voor het gehele centrumgebied (juli 2017)
 • Naast deze formele adviezen is de Klankbordgroep gedurende al die afgelopen 10 jaar ook gesprekspartner van de gemeente geweest bij kwesties die aan de orde kwamen en/of als zodanig werden geagendeerd bij de praktische en operationele uitvoering van alle plannen.

Een boeiende en inspirerende periode van burgerbetrokkenheid wordt nu afgesloten, waarbij de verschillende groeperingen zich hebben kunnen inleven in elkaars belangen en hebben geprobeerd die zo afgewogen mogelijk te laten ‘landen’ in de uitgebrachte adviezen. Maar vooral natuurlijk zich hebben ingezet voor een gezond, leefbaar en mooi centrum van ons geliefde dorp.

Coen Jager, voorzitter
Ellen Thier en Jaap van Trigt, namens de betrokken bewoners(verenigingen)
Peter Dapper en Jan Peter Oosterloo, namens de ondernemers
Jos Heuer en Ella Prins, namens de scholen
Wilma Dijkstra, namens de maatschappelijke groeperingen

Reactie wethouder Mieras op beëindiging Klankbordgroep Centrum Bilthoven

De klankbordgroep kwam op verzoek van wethouder Mieras een laatste maal informeel bij elkaar op woensdag 14 februari om hen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Wethouder Mieras:

"De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente op een fijne en constructieve wijze samengewerkt met de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft advies uitgebracht op belangrijke ontwikkelingen in het centrum en meegedacht over de praktische uitvoering daarvan. Daarmee is de groep een belangrijke gesprekspartner voor ons geweest, waar we heel veel aan hebben gehad. Het is dan ook erg jammer dat er nu een einde komt aan het bestaan van de klankbordgroep. Uiteraard zullen wij als gemeente belanghebbenden blijven betrekken bij de aanstaande ontwikkelingen in het centrum.
Ik heb de klankbordgroep in persoon al bedankt, maar wil via deze weg nogmaals mijn grote dank voor hun inzet uitspreken.”