Belangrijk besluit doorontwikkeling De Kwinkelier


Het college is bereid een deel van de grond naast De Kwinkelier te verkopen om de uitbreiding en vernieuwing van De Kwinkelier mogelijk te maken.

Daarmee biedt het college ruimte aan de eigenaar om zijn plannen voor vernieuwing van De Kwinkelier te realiseren. De afgelopen maanden is er intensief met de eigenaar van De Kwinkelier gesproken over de gewenste ontwikkeling en vernieuwing van De Kwinkelier. Het gaat dan om de gehele vernieuwing van de bestaande winkelruimtes en het versterken van de aansluiting van De Kwinkelier op onder andere de Julianalaan. Voor een deel van deze ontwikkeling is de grond van het grasveld naast De Kwinkelier nodig. Omdat alle ontwikkelingen nauw met elkaar samenhangen was er eerst duidelijkheid over de grondverkoop nodig. Wethouder Mieras benadrukt: “Bij zulke keuzes ga je niet over één nacht ijs. Ik begrijp heel goed dat het lange proces tot frustratie leidt bij ondernemers en winkelend publiek. Voor veel ondernemers zijn het moeilijke tijden, maar ik ben er van overtuigd dat de nieuwe Kwinkelier een zeer waardevolle aanvulling wordt op de rest van het centrum en een plek waar een ieder straks graag komt!”

Fasering

In eerste instantie wordt alleen de grond verkocht die nodig is om nieuwe winkels te realiseren aan de zijde van de Albert Heijn en aan de andere zijde op het plein naast Hartman Optiek. De gemeente  nodigt de eigenaar uit om de samenwerking voor de komende jaren te bekrachtigen in een convenant. Daarin kunnen beide partijen intenties vastleggen over het proces en de voortgang van de vernieuwing. De gemeente wil de Huurders Belangenvereniging van De Kwinkelier uitnodigen om mee te denken over de invulling van het convenant. Na ondertekening van het convenant kan dan worden gesproken over de verkoop van de rest van de grond, om ook de gewenste bouw in de richting van het Uilenpad mogelijk te maken.

Proces

Wij verwachten op korte termijn de koop- en ontwikkelovereenkomst voor de benodigde grond voor de eerste fase af te ronden, waarna overgegaan kan worden tot verkoop. Ondertussen is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de bouw van de eerste nieuwe winkels in behandeling genomen. Als de grondverkoop rond is en de vergunning verleend, kan de eigenaar starten met de verdere vernieuwing van De Kwinkelier.

Ontwikkeling centrum

De aanpak van winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven, maakt onderdeel uit van de modernisering van het gehele centrumgebied. Er is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod, waarvoor verschillende ontwikkelingen en vernieuwingen van winkels en horeca worden gerealiseerd. De bereikbaarheid en veiligheid zijn verbeterd met de komst van twee onderdoorgangen bij het station en de kwaliteit van de openbare ruimte krijgt een stevige impuls. De gemeente De Bilt werkt hierin met verschillende partners samen.